Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Báo cáo KQSXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 15/05/2015
CCL - Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 15/05/2015
CCL - Thể lệ Biểu quyết ĐHCĐ 2015 15/05/2015
CCL - Quy chế làm việc ĐHCĐ năm 2015 15/05/2015
CCL - Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 15/05/2015
CCL - Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 08/05/2015
CCL - Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 19/04/2014
CCL - Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 18/04/2014
CCL - Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 10/04/2014
CCL - Tờ trình Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 05/04/2014
CCL - Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 05/04/2014
CCL - Tờ trình V/v chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 05/04/2014
CCL - Báo cáo thẩm tra của ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 02/04/2014
CCL - Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 31/03/2014
CCL - Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 31/03/2014