Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Biên bản, nghị quyết, tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024( đã thông qua ngày 26.04.2024) 26/04/2024
CCL - Tài liệu đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 23/03/2024
CCL - Thông báo mời Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 18/03/2024
CCL - Biên bản - Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 18/04/2023
CCL - Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua 18/04/2023
CCL - Bổ sung nội dung Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 05/04/2023
CCL - Dự thảo tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 24/03/2023
CCL - Thông báo mời Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 23/03/2023
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 07/03/2023
CCL - Nghị quyết số 01 Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 14/02/2023
CCL - CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Biên bản, Nghị quyết HĐQT họp phiên thứ nhất - Tài liệu đã thông qua ĐHĐCDTN 2022 18/04/2022
CCL - Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 24/03/2022
CCL - Mẫu phiếu ứng cử đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và sơ yếu lý lịch 17/03/2022
CCL-Thông báo về viẹc miễn nhiệm HĐQT NK 2017-2022 & ứng cử-đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT NK 2022-2027 17/03/2022
CCL-Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 17/03/2022