<
Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25/04/2019
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.pdf 19/03/2019
CCL - Quy chế quản trị công ty 27.4. 2018 08/05/2018
CCL - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 02/05/2018
CCL - Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 Cty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu Khí Cửu Long 27/04/2018
CCL - Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 Cty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu Khí Cửu Long 27/04/2018
CCL - Danh sách ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT và BSK (2017 - 2021) 13/04/2018
CCL - Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 12/04/2018
CCL - Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 09/04/2018
CCL - Thông báo miễn nhiệm và ứng cử/ bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát Công ty 28/03/2018
CCL - Công bố đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Trương Văn Phước và từ nhiệm thành viên BKS của ông Dương Ngọc Đức và bà Trần Thị Mỹ Khanh 24/03/2018
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán- ĐHĐCĐ 2018 20/03/2018
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 28/10/2017
CCL - Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 28/10/2017
CCL - Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 12/10/2017