Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo KQHĐKD đã được kiểm toán của năm 2020 tăng trên 10% so với báo cáo năm 2019 29/03/2021
CCL - Báo cáo tài chính riêng năm 2020 (Đã kiểm toán) 29/03/2021
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) 29/03/2021
CCl - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKD quý 4 năm 2020 tăng trên 10% so với quý 4 năm 2019 28/01/2021
CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2020 28/01/2021
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020 28/01/2021
CCL - Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 28/10/2020
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 28/10/2020
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKD của BCTC bán niên soát xét năm 2020 28/08/2020
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 6 tháng đầu năm 2020 27/08/2020