SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONGwww.pvcl.com.vn

CƠ CẤU BAN LÃNH ĐẠO

STT                                         HỌ TÊN CHỨC VỤ
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1                                         Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2                                         Dương Thế Nghiêm Thành viên Hội đồng Quản trị
3                                         Trương Trúc Linh Thành viên Hội đồng Quản trị
4                                         Nguyễn Thái Nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1                                         Nguyễn Triệu Dõng Tổng Giám đốc Công ty
2                                         Dương Thế Nghiêm Phó Tổng giám đốc thường trực
3                                         Nguyễn Sông Gianh Phó Tổng giám đốc Công ty
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG
1                                         Bùi Thị Kim Ngân Kế toán trưởng
IV. BAN KIỂM SOÁT
1                                         Bùi Thị Thanh Thảo Trưởng ban kiểm soát
2                                         Đăng Văn Út Anh Thành viên ban kiểm soát
3                                         Trần Thị Ngọc Huệ Thành viên ban kiểm soát
V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
1                                         Dương Thế Nghiêm