Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Biên bản, Nghị quyết HĐQT họp phiên thứ nhất - Tài liệu đã thông qua ĐHĐCDTN 2022 18/04/2022
CCL - Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 24/03/2022
CCL - Mẫu phiếu ứng cử đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và sơ yếu lý lịch 17/03/2022
CCL-Thông báo về viẹc miễn nhiệm HĐQT NK 2017-2022 & ứng cử-đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT NK 2022-2027 17/03/2022
CCL-Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 17/03/2022
CCL - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 17/02/2022
CCL - TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 17/02/2022
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 27/04/2021
CCL - Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 27/04/2021
CCL - Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 31/03/2021