Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 31/03/2021
CCL - Báo cáo thường niên PVCL năm 2020 01/04/2020
CCL - Báo cáo thường niên PVCL 2019 09/04/2019
CCL - Báo cáo thường niên PVCL 2018 13/04/2018
CCL - Báo cáo thường niên PVCL 2017 05/04/2017
CCL - Báo cáo thường niên PVCL 2016 15/04/2016
CCL - Báo cáo thường niên PVCL 2015 07/04/2015
CCL - Báo cáo thường niên PVCL 2014 28/03/2014
CCL - Báo cáo thường niên PVCL 2013 26/04/2013
CCL - Báo cáo thường niên PVCL 2012 12/05/2012