Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn 01/03/2022 01/03/2022
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 22/02/2022
CCL - CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 24/01/2022
CCL - Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2021 24/01/2022
CCL - CBTT Nghị quyết HĐQT thống nhất cho Công ty CP Major Education thuê QSDĐ thực hiện Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tế tại dự án khu đô thị 5A kể từ ngày 04/01/2022 04/01/2022
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Chốt đến ngày 30.11.2021 10/12/2021
CCL - Thông báo xác nhận DS tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức công ty bằng tiền năm 2020 29/10/2021
CCL - BC thông qua KQHĐKD 9 tháng đầu năm 2021. PC NV HĐQT và các TV trực thuộc HĐQT để đề ra PH hoàn thành KH 2021 20/10/2021
CCL - Thay đổi nhân sự UBKT trực thuộc HĐQT kể từ ngày 20.10.2021 20/10/2021
CCL - Ban hành sửa đổi Quy chế CBTT của PVCL kể từ ngày 20.10.2021 20/10/2021
CCL - TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 13/10/2021
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 06.10.2021 07/10/2021
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền chi trả cổ tức năm 2020 01/10/2021
CCL -Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt 10.09.2021 10/09/2021
CCL - Công văn chấp thuận gia hạn báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét 20/08/2021