Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ và điều chỉnh giấy CNDKDN, Giấy DKCKBS với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE 03/08/2022
CCL - Thông báo Công văn UBCKNN về việc nhận tài liệu BCKQ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 02/08/2022
CCL - Báo cáo tình hình quản trị niêm yết Công ty 06 tháng đầu năm 2022 và Danh sách NNB và người có liên quan NNB 21/07/2022
CCL - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022 20/07/2022
CCL - Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 20/07/2022
CCL - Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 20/07/2022
CCL - Thông báo xác nhận DS tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu 20/07/2022
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 05/07/2022
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Chứng khoán 02/07/2022
CCL - Báo cáo giao dịch cổ phiếu CCL của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Sản Út Xi 01/07/2022
CCL - Thông báo và Nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 29/06/2022
CCL - Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 29/06/2022
CCL - Thông báo giao dịch cổ phiếu CCL - Công ty Út Xi 16/06/2022
CCL - CBTT Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 09/06/2022
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ - 31.5.2022 02/06/2022