<
Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - CBTT Về việc báo cáo tình hình QT công ty niêm yết và Bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2020 28/01/2021
CCL - CBTT về việc thông qua kết quả HĐSXKD và BCTC năm 2020 28/01/2021
CCL - Thông báo về việc chi trả cổ tức 25/12/2020
CCL - Thông báo về việc gia hạn ngày chi trả cổ tức năm 2019 22/12/2020
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Chốt đến ngày 29.11.2020 07/12/2020
CCl - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKD quý 3 năm 2020 giảm trên 10% so với quý 3 năm 2019 29/10/2020
CCL - CBTT Thông qua NQHĐQT về việc soát xét kết quả BCTC quý 3 và KHSXKD quý 4 năm 2020 28/10/2020
CCL - CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - Nguyễn Triệu Dõng 26/10/2020
CCL thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức 2019 bằng tiền 20/10/2020
CCL - Thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - Nguyễn Triệu Dõng 16/10/2020
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2019 01/10/2020
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền chi trả cổ tức năm 2019 24/09/2020
CCL - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bùi Thị Kim Tuyền người có liên quan với người nội bộ 14/09/2020
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn chốt đến ngày 30/8/2020 08/09/2020
CCL - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 29/07/2020