<
Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu 19/09/2023
CCL - Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ 15.09.2023 19/09/2023
CCL-Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn và cổ đông chiến lược đến ngày 31/08/2023 13/09/2023
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 07/09/2023
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 31/08/2023
CCL - Công văn đính chính Thông báo 05 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 29/08/2023
CCL- CBTT về chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 24/08/2023
CCL - Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023 24/07/2023
CCL - Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2023 24/07/2023
CCL - Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi mô hình quản lý Công ty và loại BCTC do hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty con 26/06/2023
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp công ty PVCL tại công ty con - công ty Đại Phú Xuân 23/06/2023
CCL - Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân 23/06/2023
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 14/06/2023
CCL - CBTT Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 12/06/2023
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn 31/05/2023