<
Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Danh sách Người nội bộ, người liên quan và Thông tin thay đổi Người nội bộ, người liên quan 30.11.2022 08/12/2022
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt 30/11/2022 30/11/2022
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất tạm hoãn chào bán CP ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCDTN2022 14/10/2022
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất đầu tư mua tài sản và Ủy thác đầu tư cho bà Nguyễn Kim Hồng Đào là người có liên quan của người nội bộ công ty 27/09/2022
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ - Kỳ chốt 30.8.2022 08/09/2022
CCL - Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết 19/08/2022
CCL - Quyết định thay đổi niêm yết cổ phiếu 12/08/2022
CCL - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán - Lần 4 10/08/2022
CCL - Thay đổi giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 18 năm 2022 10/08/2022
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE 03/08/2022
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ và điều chỉnh giấy CNDKDN, Giấy DKCKBS với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE 03/08/2022
CCL - Thông báo Công văn UBCKNN về việc nhận tài liệu BCKQ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 02/08/2022
CCL - Báo cáo tình hình quản trị niêm yết Công ty 06 tháng đầu năm 2022 và Danh sách NNB và người có liên quan NNB 21/07/2022
CCL - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022 20/07/2022
CCL - Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 20/07/2022