Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 27/03/2023
CCL - Báo cáo tóm tắt về cơ cấu cổ đông (chốt ngày 15/03/2023) 22/03/2023
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt 28/02/2023 28/02/2023
CCL - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 17/01/2023
CCL - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 2022 17/01/2023
CCL - Danh sách Người nội bộ, người liên quan và Thông tin thay đổi Người nội bộ, người liên quan 30.11.2022 08/12/2022
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt 30/11/2022 30/11/2022
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất tạm hoãn chào bán CP ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCDTN2022 14/10/2022
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất đầu tư mua tài sản và Ủy thác đầu tư cho bà Nguyễn Kim Hồng Đào là người có liên quan của người nội bộ công ty 27/09/2022
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ - Kỳ chốt 30.8.2022 08/09/2022
CCL - Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết 19/08/2022
CCL - Quyết định thay đổi niêm yết cổ phiếu 12/08/2022
CCL - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán - Lần 4 10/08/2022
CCL - Thay đổi giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 18 năm 2022 10/08/2022
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE 03/08/2022