Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 20/10/2016
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo KQHĐKD của quí 3/2016 tăng trên 10% so với báo cáo quí 3/2015 20/10/2016
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo KQHĐKD soát xét của 6T/2016 tăng trên 10% so với báo cáo 6T/2015 19/10/2016
CCL - Báo cáo tài chính giữa niên độ cho 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét 11/08/2016
CCL - Giải trình LNST quý 2 năm 2016 tăng so với quý 2 năm 2015 20/07/2016
CCL - Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 20/07/2016
CCL - Giải trình lợi nhuận kinh doanh quý 1/2016 tăng trên 10% so với quý 1/2015 21/04/2016
CCL - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 20/04/2016
CCL - Giải trinh KQHDKD quý 4/2015 chênh lệch trên 5% so BCTC 2015 05/04/2016
CCL - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán 29/03/2016