Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Thông báo miễn nhiệm và ứng cử/ bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát Công ty 28/03/2018
CCL - Công bố đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Trương Văn Phước và từ nhiệm thành viên BKS của ông Dương Ngọc Đức và bà Trần Thị Mỹ Khanh 24/03/2018
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán- ĐHĐCĐ 2018 20/03/2018
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 28/10/2017
CCL - Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 28/10/2017
CCL - Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 12/10/2017
CCL - Quy định về thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 12/10/2017
CCL - Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 12/10/2017
CCL - Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (Dự thảo) 12/10/2017
CCL - Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 12/10/2017