Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Chốt đến ngày 10.06.2021 09/06/2021
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Chốt đến ngày 28.02.2021 23/03/2021
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 03/03/2021
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 26/02/2021
CCL - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 23/02/2021
CCL - CBTT Về việc báo cáo tình hình QT công ty niêm yết và Bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2020 28/01/2021
CCL - CBTT về việc thông qua kết quả HĐSXKD và BCTC năm 2020 28/01/2021
CCL - Thông báo về việc chi trả cổ tức 25/12/2020
CCL - Thông báo về việc gia hạn ngày chi trả cổ tức năm 2019 22/12/2020
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Chốt đến ngày 29.11.2020 07/12/2020