Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Giải trình Báo cáo tài chính giữa niên đô 06 tháng đầu năm 2023 giảm trên 10% so với năm 2022 11/08/2023
CCL - Báo cáo tài chính giữa niên độ cho 06 tháng đầu năm 2023 11/08/2023
CCL - Giải trình Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 giảm trên 10% so với Quý 2 năm 2022 19/07/2023
CCL - Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 19/07/2023
CCL - Báo cáo giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHDKD Quý 1 năm 2023 tăng trên 10% so với năm 2022 21/04/2023
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023 21/04/2023
CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023 20/04/2023
CCL - Báo cáo giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHDKD đã kiểm toán năm 2022 giảm trên 10% so với năm 2021 24/03/2023
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (Đã kiểm toán) 24/03/2023
CCL - Báo cáo tài chính riêng năm 2022 (Đã kiểm toán) 24/03/2023
CCL - Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 giảm trên 10% so với Quý 4 năm 2021 17/01/2023
CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2022 17/01/2023
CCl - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022 17/01/2023
CCL - Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả HĐKD của BCTC Quý 3 năm 2022 tăng trên 10% so với năm 2021 20/10/2022
CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2022 20/10/2022