Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKD quý 2 năm 2020 giảm trên 10% so với báo cáo quý 2 năm 2019 29/07/2020
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 29/07/2020
CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2020 29/07/2020
CCL - Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020 28/04/2020
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020 28/04/2020
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKĐ Quý 1 năm 2020 28/04/2020
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán) 19/03/2020
CCL - Báo cáo tài chính riêng năm 2019 (Đã kiểm toán) 19/03/2020
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo KQHĐKD quý 4 năm 2019 tăng 10% so với quý 4 năm 2018 22/01/2020
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 22/01/2020