Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKD của BCTC bán niên soát xét năm 2022 giảm trên 10% so với năm 2021 24/08/2022
CCL - Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho 06 tháng đầu năm 2022 24/08/2022
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho 06 tháng đầu năm 2022 24/08/2022
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 21/07/2022
CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2022 21/07/2022
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKD Quý 1. 2022 giảm trên 10% so với Quý1.2021 20/04/2022
CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022 20/04/2022
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2022 20/04/2022
CCL- CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 29/03/2022
CCL- Giải trình LNST TNDN tại BC KQHĐKD đã kiểm toán 2021 tăng trên 10% so với 2020 29/03/2022