Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 giảm trên 10% so với Quý 4 năm 2021 17/01/2023
CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2022 17/01/2023
CCl - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022 17/01/2023
CCL - Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả HĐKD của BCTC Quý 3 năm 2022 tăng trên 10% so với năm 2021 20/10/2022
CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2022 20/10/2022
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 20/10/2022
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKD của BCTC bán niên soát xét năm 2022 giảm trên 10% so với năm 2021 24/08/2022
CCL - Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho 06 tháng đầu năm 2022 24/08/2022
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho 06 tháng đầu năm 2022 24/08/2022
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 21/07/2022