Tên văn bản Ngày ban hành Tải
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng - Nguyễn Triệu Dõng 01/04/2020
CCL - Thông báo ứng cử - đề cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 (Kèm theo Phiếu UC/ĐC bổ sung + Sơ yếu lý lịch) 10/03/2020
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn 04/03/2020
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 20/02/2020
CCL - Công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 17/02/2020
CCL - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019 22/01/2020
CCL - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 22/01/2020
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn. Kỳ chốt 20.11.2019 09/12/2019
CCL - Thông báo xác nhận DS tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức công ty bằng tiền 28/10/2019
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018 11/10/2019